.

ბუნებრივ ნაერთთა კვლევა ქვანტურ-ქიმიური მოდელირებით
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
684
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ბუნებრივ ნაერთთა კვლევა
ქვანტურ-ქიმიური მოდელირებით (ლექციების კურსი)

ახალი ტიპის დისაქარიდების სინთეზის მეთოდების დამუშავება ნახშირწყლების და საერთოდ, ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ისინი დღეისათვის ჯერ კიდევ ძნელად ხელმისაწვდომ ნივთიერებებს წარმოადგენენ. მნიშვნე- ლოვანი ბიოლოგიური ფუნქციები, რომელსაც 1,2 ბმის შემცველი დისაქარიდები ასრუ- ლებენ ცოცხალ უჯრედთა სასიცოცხლო პროცესებში, მნიშვნელოვანს ხდის მათი სინთე- ზისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: May 27, 2020
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 46
 • Views: 684
 • Ratings: 5.0
Recommendations