.

ბუღლატრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
1556
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ბუღლატრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში

სალექციო კურსი

ნაშრომში განხილულია ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. Gგადმოცემულია არაფინანსური აქტივების, ფინანსური აქტივების და დებიტორული დავალიანების, ფინანსური ვალდებულებების და კრედიტორული დავალიანების, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების, წმინდა ღირებულების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის საკითხები ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად, სათანადო ბუღალტრული ტრანზაქციების მითითებით.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისათვის, საბიუჯეტო სფეროს ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 31, 2018
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 243
 • Views: 1556
 • Ratings: 5.0
Recommendations