.

მეგრულ-ლაზური ინტონაცია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
Издательство: უნივერსალი
891
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

მეგრულ-ლაზური ინტონაცია

"მეგრულ-ლაზური ინტონაცია" ექსპერიმენტული გამოკვლევაა, რომელშიც თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით განხილულია მეგრულ-ლაზური და მეგრელ-ლაზთა ქართული მეტყველების ინტონაციის საკითხები. საველე მუშაობის დროს მოპოვებული ემპირიული მასალები გაანალიზებულია პროგრამა Praat-ის მეშვეობით. მონოგრაფიაში ქართულ სამეცნიერო სივრცეში პირველადაა ასახული მუჰაჯირი ლაზების შთამომავლებთან ჩატარებული კვლევის შედეგები.

კვლევის შედეგების გამოყენება შესაძლებელია ქართველურ ენათა შედარებითი შესწავლისთვის, აგრეთვე, ქართული ენის დიალექტებში საკითხის ამგვარი დამუშავებისა და ტიპოლოგიური კვლევების თვალსაზრისითაც.

მონოგრაფია შეიძლება გამოიყენონ ჰუმანიტარული დარგის სპეციალისტებმა და სტუდენტებმა, ასევე, ამ საკითხებით დაინტერესებულმა ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებმა.

Подробности
 

სამეცნიერო პროექტი „მეგრულ-ლაზური ინტონაცია“ (FR – # 217728) განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი მოსაზრება ეკუთვნით ავტორებს და შესაძლოა არ ასახავდეს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შეხედულებებს.

The scientific project “Megrelian-Laz Intonation” Foundation (FR – # 217728) has been made possible by financial support from the Shota Rustaveli National Science. All the ideas expressed here with are those of the author, and may not represent the opinion of the Foundation itself.

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 24, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-26-757-4
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 367
 • Просмотры: 891
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации