.

ქართული, როგორც მეორე ენა: წერა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2015
970
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ქართული, როგორც მეორე ენა: წერა

წერის პროცესი და ზოგადად წერის უნარის გამომუშავება ხანგრძლივი და შრომატევადი საქმეა. იგი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპისაგან შედგება. თითოეული მათგანის ცოდნა აუცილებელია საბოლოო სრულყფილი წერილობითი ტექსტის შესაქმნელად. წერის პროცესი შედგება გააზრებული და გეგმაზომიერი ნაბიჯებისაგან, რომელთა დაუფლებაც შესაძლებელია სათანადო სამუშაოების ჩატარების შედეგად. გამართული ვრცელი წერილობითი ტექსტის შექმნას წინ უძღვის წერის მოსამზადებელი ეტაპი. მოსამზადებელი ეტაპი მოითხოვს სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოების შესრულებას, რომლებიც მიზნად ისახავს სხვადასხვა სახის ინფორმაციის დამუშავებას, დაკავშირებას, აღწერას, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს ტექსტის ლოგიკურ გამართვასა და დალაგებას.

 

Specifications

 • Date of Publish: October 7, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 84
 • Views: 970
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations