.

ქართული კულტურის ისტორია: წიგნი I
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
3719
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
3.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

კულტუროლოგიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი და მასალა თეორიული განზოგადებისათვის, ტიპოლოგიური სისტემებისა და უნივერსალიების საჩვენებლად და დასადგენად არის კულტურის ისტორია.
ყოველი კულტურის ისტორია ეკუთვნის კონკრეტულ ეთნოსსა და ერს, უკავშირდება კონკრეტულ რელიგიასა და სახელმწიფოს, როგორც სულიერ ძალთა კონსტრუირება, ხედვა, ქმნადობა და მიმართება. ტრანსფორმაციულ პროცესებში ყოველი ერის კულტურა ავლენს სპეციფიკურ ნიშან-თვისებებს, აქვს განსხვავებული მასშტაბი, გავრცელებისა და გავლენის არეალი.

 

Additional Information
 

„ქართული კულტურის ისტორია“ ოთხი წიგნისაგან შედგება:

I. „არქაულ-წარმართული ქართველური კულტურა“ (ძვ. წ. III ათასწლეული-ახ. წ. IV საუკუნე),
II. „ქრისტიანულ-ბიზანტიური პერიოდი“ (V-XI ს.ს.),
III. „რენესანსი და ანტირენესანსი“ (XII-XVIII ს.ს.),
IV. „სინკრეტულ-ევროპული კულტურა“ (XIX-XX ს.ს.).

Specifications

Book Author(s)

Recommendations