.

კლიმატოლოგია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2020
734
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელო შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი წარმოადგენს კლიმატოლოგიის საფუძვლებს და განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია ძირითადი კლიმატწარმომქნელი ფაქტორები, რელიეფის გავლენა კლიმატზე, მიკროკლიმატი, კლიმატთა კლასიფიკაცია და კლიმატის ცვლილება.

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილი წარმოადგენს კლიმატოგრაფიას. ის შეიცავს ქვეყნის ნაწილების, მსოფლიოს ქვეყნების და მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მთათა სისტემების რეგიონალურ კლიმატოგრაფიას, საქართველოს კლიმატის და კლიმატური რესურსების მოკლე დახასიათებას.

Additional Information
 

მესამე ნაწილში განხილულია მეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა წარმოებისა და მათი კლიმატოლოგიური დამუშავების მეთოდები. კერძოდ, განხილულია ძირითადი მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები და მეტეოროლოგიური ელემენტების გაზომვის პრინციპები, ძირითადი კლიმატოლოგიური მახასიათებლების გაანგარიშების მეთოდები, მეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა რიგის ემპირიული და მათემატიკური მოდელირების პრინციპები, კორელაციური და რეგრესიული ანალიზი, სტოქასტიკური პროცესები. სახელმძღვანელოს მეორე და მესამე ნაწილები განკუთვნილია მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

სახელმძღვანელო მთლიანობაში გამოადგება გეოგრაფიის მასწავლებლებსა და კლიმატოლოგიის დარგში მომუშავე მეცნიერ-მუშაკებს.

Specifications

 • Date of Publish: August 6, 2020
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 215
 • Views: 734
 • Ratings: 5.0
Recommendations