.

ინკლუზიური განათლება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
Publisher: ლოგოსი
6149
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.8
(5 შეფასება)
Annotation
 

უმაღლესი სკოლის წინამდებარე სახელმძღვანელო „ინკლუზიური განათლება“ (სპეციალური პედაგოგიკა) შედგენილია საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასწავლო კურსის პროგრამის მიხედვით ეროვნული, უცხოური და პირადი პედაგოგიური გამოცდილების საფუძველზე. მასში განხილულია სპეციალური საგანმანათლებლო დახმარების საჭიროების მქონე და არ მქონე მოსწავლეთა ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში ერთად სწავლებისა და თანამშრომლობის ჰუმანურპედაგოგიური საფუძვლები, პედაგოგიური კანონები და პრინციპები, ფორმები, მეთოდები, ტექნოლოგიები, სტრატეგიები და აქტივობები მათი ასაკობრივი და ინდივიდუალურ-სპეციფიკური თავისებურებებისა და სწავლის უნარშეზღუდულობის მოდალობების (სახეობების) მაქსიმალური გათვალისწინებით.

Additional Information
 

აღნიშნული სახელმძღვანელო მოიცავს ფუნდამენტურკომპაქტურ, მწყობრ და სისტემურ ცოდნას სწავლის უნარშეზ- ღუდულობის სახეობების, სიპტომების, გამომწვევი ფაქტორებისა და მიზეზების შესახებ; აჩვენებს მათ უარყოფით გავლენებს შემეცნებით პროცესებზე, პიროვნების განვითარებაზე; არკვევს საკორექციო: კომპენსატორულ, საპრევენციო, სარეაბილიტაციო თუ პროფილაქტიკურ საშუალებებს, მათი გამოყენების სტრატეგიებსა და აქტივობებს, საგანმანათლებლო, განმავითარებელ და აღმზრდელობით პროცესებს, ფიზიკურ, სოციალურ და სასწავლო გარემოპირობებს, სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორებს, ყველა პედაგოგიურ დეტალს, რომელიც ამაღლებს სწავლა-განათლებისა და აღზრდის ხარისხს.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია პედაგოგიური პროფილის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტების, დოქტორანტებისა და მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ასევე ამ პრობლემით დაინტერესებული მკვლევარებისა და მკითხველთა ფართე საზოგადოებისათვის.

Specifications

 • Date of Publish: September 19, 2017
 • ISBN-13: 978-9941-27-099-4
 • Publisher: ლოგოსი
 • Language: Geo
 • Pages: 372
 • Views: 6149
 • Ratings: 4.8

Book Author(s)

Recommendations