.

ფიქრები ივანე გეგიას პოეზიაზე
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2015
Genre: Poetry
1511
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ივანე გეგიას ცხოვრება და მრავალმხრივი საზოგადოებრივი საქმიანობა დამაჯერებლად არის შესწავლილი. მცირე გამონაკლისის გარდა, ამას ვერ ვიტყვით მის პოეტურ მემკვიდრეობაზე. წინამდებარე ნაშრომი ამ ხარვეზის შევსების პირველ ცდას წარმოადგენს. მასში საფუძვლიანად არის დამუშავებული და გაანალიზებული სხვადასხვა მოტივზე შექმნილი თხზულებანი, მათი იდეურ-თე- მატური სამყარო, მხატვრულ-ესთეტიკური ასპექტები, ფილოსოფიურ-დიდაქტიკური წიაღსვლანი, სახისმეტყველებით-პოეტიკური სივრცე, მეტრიკული სტრუქტურა, რითმა. გათვალისწინებულია სათანადო ლიტერატურული წყაროებიც.

წიგნი დახმარებას გაუწევს XIX საუკუნის დასასრულისა და XX საუკუნის I მეოთხედის ქართული კულტურის მკვლევართ, ივანე გეგიას შემოქმედებითი საქმიანობით დაინტერესებულ პირთ.

 

Specifications

 • Date of Publish: January 31, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-25-095-8
 • Publisher: მერიდიანი
 • Language: Geo
 • Pages: 237
 • Views: 1511
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations