.

ფინანსური მენეჯმენტის ფილოსოფია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
3522
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.1
(8 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია: თანამედროვე ფინანსური მენე-ჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომები, კონცეფციები (ეკონომიკური სუბიექტების) ფინანსური მენეჯმენტის პრაგმატული, გამოყენებითი ასპექტები, საბანკო-საკრიდიტო სისტემის ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფის სტრატეგიული მექანიზმი და მოკლე ეკონომიკურ-ფინანსური ენციკლოპედიური ლექსიკონი. წიგნი ორიენტირებულია აკადემიური წრეებისთვის და პრაქტიკოსი ფინა-ნსური მენეჯერებისა და ეკონომიკური პროფილის სხვა პირები-სათვის ფინანსური მენეჯერების მომზადების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ასათვისებლად.

Additional Information
 

თანამედროვე ეტაპზე საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პროცესის ეფექტიანი წარმართვისთვის ჩვენმა საზოგადოებამ, განსაკუთრებით ახალგაზრდობამ, მსოფლიო მეცნიერებაში დაგროვილი ცოდნისა და ქვეყნის ეროვნული თავისებურებებიდან გამომდინარე უნდა გაითავისოს მენეჯმენტის მეცნიერების ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება – ფინანსური მენეჯმენტის ფილოსოფია, როგორც ფუნდამენტური მეცნიერება და ხელოვნება. რამდენადაც სამეწარმეო-ბიზნესსტრუქტურების ფინანსურ მენეჯერების გადაწყვეტილებების უმრავლესობა ორიენტირებულია ეკონომიკური სუბიექტების (საწარმოს, კორპორაციის) მომავალ წარმატებაზე, ის უნდა ეფუძნებოდეს მენეჯერების პროფესიონალიზმის მაღალ დონესა და უზრუნველყოფდეს მართვის ხელოვნების სიღრმისეულ ცოდნას, ფინანსური პოლიტიკის წარმატებულ რეალიზაციას.

Specifications

 • Date of Publish: March 2, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-26-180-0
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 505
 • Views: 3522
 • Ratings: 4.1
Recommendations