.

ეკონომიკური ანალიზი: ნაწილი II
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2007
2321
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.7
(3 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს ეკონომიკურ მეცნიერებათა ერთ-ერთ საკვანძო სასწავლო საგნის ეკონომიკური ანალიზის მეორე ნაწილის - მიკროეკონომიკური ანალიზის პრაქტიკუმს.

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის მართვის სისტემის ურთიერთდაკავშირებული ფუნქციების: ბუღალტრული (ფინანსური და მმართველობითი) აღრიცხვის; ეკონომიკური ანალიზის; მმართველობითი გადა-წყვეტილებების მიღებისა და დაგეგმვა-პროგნოზირების მახასიათებელი ინფორმაციების მსოფლიო პრაქტიკაში დამკვიდრებული მეთოდურ-პრაქტიკული დამუშავების ასპექტები. ასევე შემოთავაზებულია საქმიანი სიტუაციების, სავარჯიშოების, ტესტებისა და ამოცანების ამოხსნისა და საკონტროლო-საგამოცდო დავალებების (ტესტების, ამოცანების) საკითხები.

Additional Information
 

მიკროეკონომიკური ანალიზის პრაქტიკუმი ორიენტირებულია ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. იგი ასევე სასარგებლო იქნება თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკოს მუშაკებისათვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

Specifications

 • Date of Publish: May 22, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-12-025-1
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 135
 • Views: 2321
 • Ratings: 3.7
Recommendations