.

ეკონომიკის საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2015
Genre: Economics
8141
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

     „ეკონომიკის საფუძვლების“ სალექციო კურსის მიზანია საზოგადოების ეკონომიკური ცხოვრების საფუძვლების ღრმად შესწავლისთვის, სინამდვილის ობიექტური, მიუკერძოებელი ანალიზისთვის საჭირო მეთოდოლოგიური საფუძვლების შემეცნება; ფუნდამენტის ჩაყრა მრავალი (მიკროეკონომიკის, მაკროეკონომიკის, ეკონომიკის პრინციპების, მენეჯმენტის, მარკეტინგის და სხვა მრავალი) ეკონომიკური დისციპლინების შესწავლისთვის, რომლებიც იყენებენ საზოგადოებაში მიმდი-ნარე პროცესების ეკონომიკური მხარის ზოგადი ცნებების, კანონზომიერებების, მათი ურთიერთკავშირისა და მაჩვენებელთა სისტემას; ეკონომიკური სისტემების ტიპებისა და მოდელების, საბაზრო მექანიზმის ძირითადი ელემენტების შესწავლა; მიწოდებისა და მოთხოვნის საბაზრო ძალების, ელასტიკურობის, შემოსავლების, ხარჯების, მოგების, სამეწარმეო საქმიანობის მოწყობის საფუძვლების, საწარმოს ფინანსების, კონკურენციისა და მონოპოლიის არსის, სახელმწიფოსა და მთავრობის როლის, ფულისა და საფინანსო ინსტიტუტების, ეკონომიკის როგორც მთლიანობის ზოგადი საფუძვლების შემეცნება.

 

Specifications

Recommendations