.

ბიზნესის ანალიზი (შეფასება და განვითარების პროგნოზირება)
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2020
1248
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ბიზნესის ანალიზი
(შეფასება და განვითარების პროგნოზირება)

სახელმძღვანელოს - „ბიზნესის ანალიზი-შეფასება და განვითარების პროგნოზირება“ პირველ ნაწილში განხილულია: ბიზნესის ადმისტრირების (მართვის) სისტემასთან ურთიერთდაკავშირებილი ბუღალტრული აღრიცხვის, მიკროეკონომიკური ანალიზის, ბიზნესის ფინანსური მენეჯმენტის მიზნობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი საკითხები; ბიზნესის (დარგის) განვითარების პროგნოზირების თავისებურებანი; სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროგნოზირების ფინანსური მექანიზმი.

Additional Information
 

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილში: “ბიზნესის ღირებულების მენეჯმენტი: შეფასება და მართვა” განხილულია: ბიზნესის შეფასების თეორიულ-კონცეფციური და მეთოდოლოგიური საფუძვლები; ბიზნესის საშემფასებლო საქმიანობის ევოლუციისა და ღირებულების შეფასების ძირითადი მიმართულებები; შემოთავაზებულია ბიზნესის სუბიექტების ღირებულებითი მართვის სრულყოფის მექანიზმი ქვეყნის თავისებურებების გათვალისწინებით.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. ასევე, თანამედროვე ბიზნესის ანალიზურ-შეფასებისისა და სტრატეგიული განვითარების პროგნოზირების თემატიკით დაინტერესებულ დოქტორანტების, მეცნიერ-მკლევარებისა და პრაქტიკოს მუშაკებისთვის ეფექტიანი კვლევითი, სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

Specifications

 • Date of Publish: March 9, 2021
 • ISBN-13: 978-9941-25-810-7
 • UDC: 330.101.542 ლ-652
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 620
 • Views: 1248
 • Ratings: 5.0
Recommendations